Tủ đông mát 3 cánh kính (1 mát- 2 đông) Berjaya 3d-d2f1c-sm