Bếp âu 4 họng có bếp chiên phẳng, có chân đứng, dùng gas Berjaya Ob4gg1bfs-17